Najnowsze projekty

 • Ważniejsze realizacje

  Prace dla Grupa Ożarów S.A.

  - obsługa geologiczno-miernicza
  - zmiana zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Gliniany-Duranów"
  - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...

 • Prace dla Wienerberger – Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

  - obsługa geologiczna Zakładu Górniczego "Kupno"
  - opracowanie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej oraz Projektu Zagospodarowania Złoża dla Zakładu Górniczego "Oleśnica"

Ważniejsze realizacje

 

 Geologia i hydrogeologia

 

Badania, ekspertyzy i opinie

 1. Prognoza skutków środowiskowych w związku z planowanym zaprzestaniem odwadniania Kopalni Odkrywkowej Siarki "Machów" (1997, 1998).
 2. Odwodnienie i warunki hydrodynamiczne dla bezpiecznego utrzymania wyrobiska poeksploatacyjnego
  w Machowie po zakończeniu formowania warstwy izolacyjnej (2002).
 3. Prognoza skutków zaprzestania dotychczasowego odwadniania drogi wojewódzkiej nr 871 Tarnobrzeg - Stalowa Wola na odcinku od km 16 + 706 do km 18 + 600 wraz z oceną możliwości odwodnienia pasa drogi
  i odprowadzenia wód ze zbiorników nr 1 i 2 Kopalni Siarki "Jeziórko" (2005).
 4. Ocena warunków wodno-gruntowych w rejonie projektowanego mostu na kanale odpływowym zbiornika "Machów" (2005).
 5. Ekspertyza określająca zakres prac w wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" gwarantujących bezpieczeństwo ekologiczne skojarzonej likwidacji wyrobisk "Machów" i "Piaseczno' oraz rekreacyjny charakter przyszłego zbiornika wodnego "Piaseczno" (2007).
 6. Koncepcja zmiany sposobu użytkowania zbiornika wód powierzchniowych V=54000 m3 w Kopalni Siarki "Osiek" w Osieku (2008).
 7. Ocena przydatności surowcowej siarki zanieczyszczonej zgromadzonej w Kopalni Siarki "Jeziórko" (2009).
 8. Ekspertyza określająca warunki techniczno-ekonomiczne wariantowego sposobu zabezpieczenia terenów
  w zasięgu leja depresji w zależności od różnych poziomów docelowego lustra wody w wyrobisku "Piaseczno" (2009).
 9. Statystyczne opracowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym i opad pyłu w sieci pomiarowej składowiska Pióry i magazynu Tursko za 2009 rok (2010).
 10. Pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Borowej wraz z opracowaniem sprawozdania (2010).
 11. Statystyczne opracowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym
  i opadu pyłu w sieci pomiarowej składowiska Pióry i magazynu Tursko za 2010 rok
 12. Statystyczne opracowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym i opadu pyłu w sieci pomiarowej składowiska Pióry i magazynu Tursko za 2011 rok
 13. Pomiar osiadania powierzchni składowiska odpadów w Borowej wraz z opracowaniem sprawozdania (2011, 2012).
 14. Prognoza hydrogeologiczna zmian stosunków wodnych po zakończeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Ocieka" i utworzeniu zbiorników wodnych w wyrobiskach pogórniczych (2012).
 15. Prognoza zmian warunków hydrogeologicznych określająca zmiany w środowisku wodno-gruntowym wywołane wydobywaniem kopaliny – piasku ze złoża "Łazów-Bis" (2012).
 16. Wariantowa prognoza hydrogeologiczna środowiskowych skutków pogłębionej eksploatacji złoża w granicach OG "GLINIANY – DURANÓW IIB" (2014).
 17. Prognoza hydrogeologiczna określająca zmiany w środowisku wodno-gruntowym wywołane eksploatacją piasków ze złóż w rejonie Kiełkowa (2014).
 18. Sprawozdanie z rozpoznania geologicznego terenu w rejonie miejscowości Ispina (2015).
 19. Prognoza hydrogeologiczna określająca zmiany w środowisku wodno-gruntowym wywołane wydobywaniem piasku ze złoża w granicach działki 424 w miejscowości Wietlin Wieś, gmina Laszki (2015).

 

Dokumentacje

 1. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B ujęcia wód podziemnych w Baranowie Sandomierskim z projektem stref ochronnych (1996).
 2. Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża iłów ceramiki budowlanej "Kolbuszowa – Kupno"
  w kategorii B+C1+C2 (2002).
 3. Szczegółowy projekt odwodnienia Kopalni Siarki "Machów" na lata 2002-2005 (2001).
 4. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne likwidowanego zakładu górniczego odkrywkowej Kopalni Siarki "Machów" (2003).
 5. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z docelowym zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego - Kopalnia Siarki "Jeziórko" (2004).
 6. Projekt techniczny wtłaczania wód pochodzących z odwodnienia Kopalni Siarki "Jeziórko" do górotworu (2004).
 7. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża surowca gliniastego "Trześń – Kułaga I" do produkcji cegły palonej w kategorii C1 (2004).
 8. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-wodnych pod posadowienie kładki nr 1 dla pieszych z lądu na wyspę na terenie Kopalni Siarki "Machów" (2004).
 9. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża iłów krakowieckich i piasków Chmielów I w kat. A + B + C1 w miejscowości Chmielów (2006).
 10. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie likwidowanego wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" (2006).
 11. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne terenu pod projektowaną stację paliw w Dwikozach przy ul. Sandomierskiej (2006).
 12. Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej w kategorii B złoża siarki rodzimej "Grzybów-Gacki" – rozliczenie zasobów (2006).
 13. Dodatek nr 3 do Dokumentacji geologicznej złoża iłów trzeciorzędowych "Ruszcza I" (2007).
 14. Dokumentacja geologiczna rozliczająca zasoby dla projektowanej do likwidacji części zakładu górniczego - rejon byłych sterowni A-1 i A-2 (2007).
 15. Projekt prac geologicznych i Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki geologiczno-inżynierskie
  i hydrogeologiczne w rejonie projektowanej rozbudowy składowiska płuczki wiertniczej dla Kopalni Siarki "Osiek" (2008).
 16. Projekt prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie w kat C1 złoża iłów ceramiki budowlanej "Kolbuszowa-Kupno" (2009).
 17. Dodatek nr 4 do Dokumentacji geologicznej złoża ceramiki budowlanej "Kolbuszowa-Kupno" w kat. B+C1 (2009).
 18. Wykonanie Dokumentacji koniecznej do uzyskania koncesji na eksploatację kopaliny z działek ew. nr 142/1, 144, 152, 154 w miejscowości Markowizna (2010).
 19. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa likwidacji węzła susząco - chłodzącego oraz likwidacji obiekótw po instalacji kwasu siarkowego w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni Siarki "Machów" S.A. (2010).
 20. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa likwidacji i rekultywacji akwenu na polu IV zlokalizowanego na obszarze górniczym "Jeziórko V" - Projekt rekultywacji akwenu na polu IV zlokalizowanym w obszarze górniczym "Jeziórko" (2010).
 21. Dokumentacja mająca na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przerzut wody z Wisły do zbiornika "Machów" i odprowadzenie wód ze zbiornika (2010).
 22. Dokumentacja geologiczna w kategorii C1 złoża kruszywa naturalnego "Paszczyna" w m. Paszczyna, gm. Dębica, pow. dębicki, woj. podkarpackie (2010).
 23. Dokumentacja geologiczna złoża "Sieniawa-Oczyszczalnia" (2011).
 24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórek wybranych obiektów budowlanych Kopalni Siarki Jeziórko i Zabudowy Przemysłowej Machów (2011).
 25. Dokumentacja geologiczna w kategorii C1 złoża kruszywa naturalnego "Paszczyna II"  w m. Paszczyna, gm. Dębica, pow. dębicki, woj. Podkarpackie (2011).
 26. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "Wietlin" w kat. C1  (2011).
 27. Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża Łazów – Bis (2011).
 28. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "Ocieka" w kat. C1 (2011)
 29. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "Tryńcza" w kat. C1 (2011).
 30. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "Dębno-Głogowiec" w kat. C1 (2011).
 31. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "Głogowiec" w kat. C1 (2011).
 32. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne studni głębinowej na terenie projektowanej elektrociepłowni na działce o numerze ewidencyjnym 630/37, miejscowość: Chałupki Dębniańskie, gmina: Leżajsk, powiat: leżajski, województwo: podkarpackie (2013).
 33. Dokumentacja geologiczna złoża wapieni "Płazów I" w kategorii C1 (2013).
 34. Dokumentacja geologiczna złoża iłów ceramiki budowlanej "Oleśnica 2"w kategorii C1 (2013).
 35. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Przecław" w kat. C1 (dodatek rozliczeniowy) (2013).
 36. Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża iłów trzeciorzędowych ”Ruszcza I” w kat. C1 (dodatek rozliczeniowy) (2014).
 37. Dokumentacja likwidacji piezometru P-2 oraz wykonania piezometru P-2" na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa (2014).
 38. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasku "Sokołów Małopolski – Miazga" w kategorii C1 (2014).
 39. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Ocieka" w kategorii C1 (2014).
 40. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża iłów ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" w kat. C1 (2015).
 41. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża iłów ceramiki budowlanej "Oleśnica 2" w kat. C1 (rozliczający zasoby złoża) (2015).

 

Nadzór, obsługa geologiczna, mierniczo-geologiczna i górnicza

 1. Nadzór geologiczny nad likwidacją otworów wiertniczych byłej Kopalni Siarki "Basznia" wraz z opracowaniem dokumentacji (2002).
 2. Nadzór nad likwidacją otworów wiertniczych byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" i Kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji (2013).
 3. Obsługa mierniczo-geologiczna Zakładów Górniczych: "Łazów-Bis" (2005-2013), "Łazów-Karnat" (2012-2013), Pińczów (2004-2013), "Trześń-Łabuda" (2006-2013), "Chmielów I" (2012-2013), Wola Morawicka (2004-2010), Bolechowice (2004-2009), Szymanówka (2013).
 4. Obsługa górnicza Zakładów Górniczych: "Łazów-Bis" (2005-2013), "Łazów-Karnat" (2012-2013), "Sieniawa-Oczyszczalnia" (2012-2013), "Chmielów I" (2012-2013).
 5. Obsługa geologiczno-górnicza Pińczowskich Zakładów Kamienia Budowlanego S.A. w Pińczowie (2007-2009).
 6. Nadzór nad realizacją projektu prac zabezpieczających i rekultywacyjnych wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" (2009).
 7. Prace geologiczno - miernicze dla zakładu górniczego "Łazów-Bis":
  - projekty prac geologicznych,
  - wniosek o koncesję na poszukiwania,
  - dodatek nr 2 do planu ruchu zakładu górniczego,
  - plany ruchu na prace geologiczne,
  - wniosek o decyzje środowiskową z kartą przedsięwzięcia (2010).
 8. Nadzór autorski nad realizacją inwentaryzacji realizowanych na podstawia następujących dokumentacji projektowych:
  - Projekt techniczny prac zabezpieczających i rekultywacji wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" (2012)
 9. Opracowanie operatów ewidencyjnych zasobów geologicznych i przemysłowych:
  - złoża "Paszczyna", analizy gospodarki złożem i informacji o zmianach zasobów (2012),
  - złoża kruszywa naturalnego "Munina I- A" wg stanu na 31.12.2011r. wraz z analizą gospodarki złożem oraz informacją dla organu koncesyjnego i PIG - PIB Warszawa o zmianach w zasobach
  - złóż kruszywa naturalnego w Zakładach Górniczych: "Ocieka", "Męciszów", "Męciszów I" oraz "Przecław" za rok 2011.
 10. Opracowanie operatów ewidencyjnych zasobów geologicznych i przemysłowych za rok 2012: "Chmielów I", "Kolbuszowa–Kupno", "Łazów-Bis", "Łazów-Karnat", "Pińczów", "Trześń–Łabuda II", "Trześń–Łabuda III", "Łagów-Zagościniec", "Sokołów Małopolski-Miazga", "Męciszów", "Męciszów I", "Ocieka", "Przecław", "Ruszcza I", "Skrzypaczewice 1".
 11. Opracowanie operatów ewidencyjnych zasobów geologicznych i przemysłowych za rok 2013: "Chmielów I", "Kolbuszowa–Kupno", "Łazów-Bis", "Łazów-Karnat", "Szymanówka", "Trześń–Łabuda II", "Trześń–Łabuda III", "Łagów-Zagościniec", "Sokołów Małopolski-Miazga", "Gliniany - Duranów", "Pińczów", "Tryńcza-Gaweł", "Ocieka", "Ruszcza I", "Skrzypaczewice 1".
 12. Opracowanie operatów ewidencyjnych zasobów geologicznych i przemysłowych za rok 2014: "Chmielów I", "Kolbuszowa–Kupno", "Łazów-Bis", "Łazów-Karnat", "Szymanówka", "Trześń–Łabuda II", "Trześń–Łabuda III", "Łagów-Zagościniec", "Sokołów Małopolski-Miazga", "Gliniany - Duranów", "Surochów - Wielobórz", "Tryńcza-Gaweł".

Programy i projekty badań

 1. Projekt badań geologicznych i hydrogeologicznych dla ujęcia wód podziemnych w Baranowie Sandomierskim (1995).
 2. Projekt techniczny piezometrów na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Jeziórko (2004).
 3. Projekt monitoringu wód trzeciorzędowych i czwartorzędowych w rejonie Kopalni Siarki "Jeziórko" (2004).
 4. Projekt techniczny wtłaczania wód pochodzących z odwadniania Kopalni Siarki "Jeziórko" do górotworu (2004).
 5. Instrukcja eksploatacji i instrukcja gospodarowania wodą zbiornika "Machów" (2004).
 6. Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania złoża iłów ceramiki budowlanej w miejscowości Chmielów (2005).
 7. Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania złoża kopaliny – kamienie drogowe
  i budowlane w miejscowości Łagów (2008).
 8. Projekt prac geologicznych na likwidację otworów studziennych na skarpach wyrobiska byłej kopalni Siarki "Piaseczno" (2009).
 9. Projekt techniczny zasilania elektrycznego stanowiska pompowego do odwodnienia wyrobieska Zakładu Górniczego "Chmielów I" (2010).
 10. Projekt prac geologicznych złoże Markowizna - Łach (2010).
 11. Opracowanie:
  - Projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego Przecław - Zachód w miejscowości Przecław
  - Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa Przecław - Zachód w kat. C1 (2012).
 12. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania w kat. C1 złoża torfu i piasku "Ożanna - Rzuchów" (2012).
 13. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania w kat. C1 złoża piasku w miejscowości Sokołów Małopolski (2012):
  -nadzór nad wierceniami i dokumentacja wierceń,
  - Dokumentacja geologiczna złoża piasku "Sokołów Małopolski - Mazga" w kat. C1.
 14. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania w kat. C1 złoża piasków szklarskich "Koziejówka – Pole I" (2012).
 15. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania w kat. C1 złoża wapieni "Płazów I" (2012).
 16. Projekt robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej na terenie projektowanej elektrociepłowni na działce o numerze ewidencyjnym 630/37, miejscowość: Chałupki Dębniańskie, gmina: Leżajsk, powiat: leżajski, województwo: podkarpackie (2013).
 17. Projekt robót geologicznych na likwidację otworów wiertniczych Kopalni Siarki "Machów" S.A. (2013).
 18. Projekt robót geologicznych na likwidację studni głębinowej na działce 247/138 w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 (2013).
 19. Projekt robót geologicznych na likwidację piezometru P-2 oraz wykonanie piezometru P-2" na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa (2014).

 

Geotechnika

 

 1. Ocena warunków stateczności istniejących skarp wyrobiska oraz wytyczne do projektowania eksploatacji III warstwy złoża iłów w kopalni Biegonice-Kupno (2001).
 2. Ocena warunków stateczności istniejących skarp wyrobiska wraz z wytycznymi (Piaskownia Głogów Małopolski) (2004).
 3. Ustabilizowanie skarpy w rejonie osuwisk 123 i 129 w nawiązaniu do przyszłej funkcji zbiornika wodnego "Machów" – uregulowanie stosunków wodnych (2004).
 4. Dokumentacja geotechniczna z badań dla określenia warunków gruntowo – wodnych terenu pod projektowaną stację paliw przy ul. Sandomierskiej w Dwikozach (2006).
 5. Ekspertyza stateczności skarp i zboczy wyrobiska kopalni iłów "Chmielów I" (2006).
 6. Wykonanie badań geologicznych i opracowanie na ich podstawie Dokumentacji geotechnicznej z badań dla określenia warunków gruntowych terenu pod projektowane Centrum Kształcenia i Wymiany Myśli Europejskiej w Sandomierzu, przy ul. Mariackiej (2007).
 7. Ekspertyza stateczności skarp wyrobiska górniczego nieczynnej kopalni iłów krakowieckich "Wola Mielecka" (2008).
 8. Dokumentacja geotechniczna z badań dla określenia warunków gruntowych terenu pod projektowaną rozbudowę Zakładu Ceramiki Budowlanej w Chmielowie (2009).
 9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego (I etap) obejmującego budowę hali producyjnej wyposażonej w niezbędne media i rozwiązania przestrzenne, budowę budynku Inkubatora Przemysłowo - Technologicznego w Tarnobrzegu (2010).
 10. Dokumentacja geotechniczna z badań dla określenia warunków gruntowych terenu pod projektowaną budowę obiektów Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego (2010).
 11. Dokumentacja z badań geotechnicznych dla potrzeb rozbudowy instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów o część biologiczną zlokalizowanej w m. Giedlarowa, gm. Leżajsk (2014).
 12. Opinia geotechniczna dla terenu projektowanej i elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Chmielów, gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski (2015).
 13. Dokumentacja z badań geotechnicznych dla potrzeb koncepcji drogi technologicznej w Zakładzie Górniczym "Gliniany" (2015).

 

Górnictwo

 

Likwidacja kopalń

 1. Program projekt likwidacji Kopalni Siarki "Grzybów" (1995, 1997).
 2. Projekty techniczne likwidacji otworów wiertniczych na terenie Kopalni Siarki "Jeziórko" (2007).
 3. Projekty budowlane rozbiórki obiektów budowlanych zakładu górniczego Kopalni Siarki "Jeziórko" (2009).
 4. Aneks nr 3 do projektu technicznego prac zabezpieczających i rekultywacji wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" - Etap I. Uporządkowanie, profilowanie skarp wyrobiska i izolacja wychodni serii chemicznej (2010).
 5. Projekt likwidacji otworów wiertniczych byłej Kopalni Siarki "Basznia" (2010).
 6. Opracowanie technicznych projektów likwidacji i rekultywacji strefy Z-VII oraz części strefy Z-IX na terenie Kopalni Siarki Jeziórko. Zadanie 2. Projekt techniczny likwidacji i rekultywacji rejonu głównej podstacji energetycznej - strefa Z-IX (2011).
 7. Techniczne projekty likwidacji i rekultywacji strefy Z-VII oraz części strefy Z-IX na terenie Kopalni Siarki Jeziórko. Zadanie 1. Projekt techniczny rekultywacji terenu składowiska i rafinacji siarki – strefa Z-VII (2011)
 8. Projekt budowlany likwidacji obiektu budowlanego zakładu górniczego Kopalni Siarki "Machów", obiekt: Bariera zewnętrzna w Kopalni Siarki "Machów" S.A. (2011).


Projekty, opinie, ekspertyzy

 1. Założenia projektowe do wypełnianie pustek poeksploatacyjnych w kopalniach otworowych siarki "Osiek"
  i "Grzybów" odpadami poelektrownianymi (1995).
 2. Projekt techniczny eksploatacji III warstwy złoża iłów w kopalni "Biegonice‑Kupno” (2001).
 3. Ekspertyza dotycząca warunków oraz perspektyw poprawy wyników eksploatacji na polu XVII E (rejon "Sokół") Kopalni Siarki Jeziórko (2001).
 4. Projekty odwadniana Kopalni Siarki "Machów" (2001, 2002).
 5. Analiza wariantów zagospodarowania złoża iłów "Wyrzysk-Osiek" ze wskazaniem wariantu preferowanego (2002).
 6. Plany ruchu zakładów górniczych i wykonujących roboty geologiczne oraz dokumenty bezpieczeństwa (2002-2009).
 7. Szczegółowy projekt odwadniania Kopalni Siarki "Machów" na lata 2005-2007 (2004).
 8. Przebudowa wału wiślanego w 2 km 2+748,0, do 2+769,0 wraz z likwidacją śluzy wałowej "A" (2008).
 9. Ekspertyza pt. Środowiskowe uwarunkowania planowanej eksploatacji złoża siarki "Jamnica" (2008).
 10. Projekty budowlane zbiorników wodnych nr 14 i 15 w Kopalni Siarki "Jeziórko" (2009).
 11. Projekt budowlany przebudowy stanowiska pompowego w wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" na poziom 140 m n.p.m. (2009).
 12. Plan ruchu zakładu górniczego Chmielów I (2010).
 13. Dodatek nr 2 do planu ruchu zakładu górniczego Pińczów (2010).
 14. Plan ruchu zakładu wykonującego likwidację wyrobisk byłej Kopalni Siarki "Basznia" na okres: 15.10.2010r. - 30.06.2011r. (2010).
 15. Plan Ruchu Zakładu Górniczego "Paszczyna" sporządzony w formie uproszczonej na okres od 1.06.2011 r. do 31.12.2014 r. (2011).
 16. Plan Ruchu Zakładu Górniczego "Paszczyna II" sporządzony w formie uproszczonej na okres od 1.07.2011 r. do 31.12.2014 r. (2011).
 17. Plan Ruchu Zakładu Górniczego "MUNINA - NADSAN" sporządzony w formie uproszczonej na okres od 15.08.2011 r. do 14.08.2016 r. (2011).
 18. Wykonanie części geologicznej "Koncepcji technicznej zabezpieczenia osuwiska na torowisku kolejowym
  w miejscowości Chmielów" (2011).
 19. Plan Ruchu Zakładu Górniczego "Wietlin" sporządzony w formie uproszczonej na okres od 1.09.2011 r. do 31.08.2016 r. (2011)
 20. Plan Ruchu Zakładu Górniczego "Munina I - A" (forma uproszczona) na okres od 25.09.2011 r. do 24.09.2016 r. (2011).
 21. Plan Ruchu Zakładu Górniczego "Łazów - Karnat" (forma uproszczona) na okres od 1.09.2011 r. do 31.08.2016 r. (2012).
 22. Plan Ruchu Likwidowanego Odkrywkowego Zakładu Górniczego "Ocieka" na okres od 4.08.2014 r. do 31.12.2015 r. (2014).
 23. Plan Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego "Chmielów I" na okres  1.01.2015 r. – 31.12.2020 r. (2014).
 24. Plan Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego Kopalna piasku "Sokołów Małopolski - Miazga" na okres od 31.08.2015 r. do 31.12.2016 r. (2015).
 25. Plan Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego - Kopalni torfu i piasku "Ożanna-Rzuchów" na okres od 15.10.2015 r. do 14.10.2021 r. (2015).


Zagospodarowanie złóż, koncesje

 1. Projekt zagospodarowania złoża siarki rodzimej "Grzybów-Gacki" (1996).
 2. Dodatki  nr 1 i 3 do Projektu zagospodarowania złoża iłów ceramiki budowlanej "Kolbuszowa - Kupno" (2002, 2009).
 3. Dodatek nr 2 do Projektu zagospodarowania złoża iłów trzeciorzędowych "Ruszcza I" (2007).
 4. Projekt zagospodarowania złoża iłów krakowieckich i piasków "Chmielów I" (2007).
 5. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie iłów krakowieckich i czwartorzędowych piasków schudzających ze złoża "Chmielów I" (2007).
 6. Koncepcja eksploatacji złoża siarki "Osiek" w rejonie Jeziora Osieckiego (2008).
 7. Studium lokalizacyjne uruchomienia otworowej eksploatacji siarki ze złóż "Jeziórko – Grębów – Wydrza"
  i "Jamnica" (2008).
 8. Studium lokalizacyjne wznowienia otworowej eksploatacji siarki w rejonie Machowa (2008).
 9. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwania Markowizna - Łach (2010).
 10. Karta przedsięwzięcia dla wierceń rozpoznawczych złoża Markowizna - Łach (2010).
 11. Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża wapieni mioceńskich "Pińczów" (2010).
 12. Wniosek o zmianę koncesji wraz z wnioskiem o zmianę granic terenu górniczego "Pińczów I" (2010).
 13. Prace mające na celu przedłużenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "Łazów – Karnat":
  - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  - karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża  "Łazów - Karnat"
  - wniosek o przedłużenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "Łazów – Karnat" (2011).
 14. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża "Sieniawa-Oczyszczalnia" wraz
  z projektem badań geologicznych (2011).
 15. Projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego "Paszczyna" (2011).
 16. Kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej w postaci kruszywa naturalnego ze złoża Munina I – A (2011).
 17. Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego Munina I – A (2011).
 18. Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego "Paszczyna II" (2011).
 19. Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego "Wietlin" (2011).
 20. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z Kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wietlin" (2011).
 21. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Wietlin" (2011).
 22. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża "Ocieka" wraz z projektem badań geologicznych (2011).
 23. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  z kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Ocieka" (2011).
 24. Projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego "Ocieka" (2011)
 25. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Munina I- A (2011).
 26. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża "Tryńcza" wraz z projektem badań geologicznych (2011).
 27. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża "Dębno-Głogowiec" wraz z projektem badań geologicznych (2011).
 28. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża "Głogowiec" wraz z projektem badań geologicznych (2011).
 29. Projekt zagospodarowania części złoża iłów ceramiki budowlanej “Kolbuszowa - Kupno” (piętra eksploatacyjne IV i V) (2012).
 30. Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego "Przecław – Zachód (W)" w kategorii C1 (2012).
 31. Projekt zagospodarowania złoża piasku "Łazów - Bis" (2013).
 32. Projekt zagospodarowania części złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Surochów Wielobórz" (2013).
 33. Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego "Tryńcza - Gaweł" (2013).
 34. Projekt zagospodarowania części złoża piasku "Rzuchów" (2015).

 

Ochrona środowiska

 

Monitoring

 1. Projekt monitoringu wód podziemnych dla prób przemysłowych wypełniania popiołem pustek poeksploatacyjnych złoża siarki w kopalni "Osiek" (1996).
 2. Instrukcja monitoringu środowiska w rejonie Kopalni Siarki "Machów" (2001).
 3. Aktualizacja zakresu badań monitoringowych w rejonie wyrobisk "Machów' i "Piaseczno"
  z uwzględnieniem projektów, instrukcji oraz wyników dotyczących badań wraz z aktualizacją instrukcji.(2004).
 4. Instrukcja monitoringu przebiegu osiadania powierzchni składowiska w Borowej (2005).
 5. Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla Elektrowni im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu, Elektrowni "Stalowa Wola" S.A., Cementowni "Ożarów" S.A., Kopalni Siarki "Machów", KiZPS "Siarkopol" w Tarnobrzegu, KiZChS "Siarkopol" w Grzybowie, Cukrowni "Włostów" S.A. PPB "PREFABET" Stalowa Wola (od 1995).
 6. Projekt monitoringu składowiska keku i siarki zanieczyszczonej (2009).
 7. Projekt monitoringu stanu czwartorzędowego piętra wód podziemnych w zasięgu depresyjnego oddziaływania wyrobiska "Piaseczno" ze szczególnym uwzględnieniem rejonu miejscowości Ciszyca (2009).

 

Oceny i raporty OOŚ

 1. Raport oddziaływania na środowisko samoobsługowej stacji paliw na terenie bazy transportowej firmy NIJMAN ZEETANK w Sandomierzu wraz z projektem monitoringu (2002).
 2. Raport oddziaływania na środowisko planowanej budowy stacji paliw wraz z myjnią samochodów osobowych na działce nr ew. 2076/4 w Dwikozach przy ul. Sandomierskiej (2006).
 3. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hurtowni artykułów przemysłowych (sprzęt AGD, RTV itp.) wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 154/7 przy ul. Lubelskiej
  w Sandomierzu (2007).
 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działkach nr ew.14/168, 14/169 w obrębie Chmielów wraz z informacją o przedsięwzięciu (2008).
 5. Raport oddziaływania projektowanej rozbudowy składowiska płuczki wiertniczej na środowisko (2008).
 6. Raport oddziaływania na środowisko planowanej wytwórni betonu towarowego wraz z zapleczem technicznym i socjalno-biurowym przy ul. Chorzowskiej w Sitkówce-Nowiny (2008).
 7. Ekspertyza: Środowiskowe uwarunkowania planowanej eksploatacji złoża siarki "Jamnica" (2008).
 8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych w miejscowości Chmielów (2009).
 9. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kopaliny pospolitej w postaci kruszywa naturalnego ze złoża "Munina I - A" w miejscowości Munina, gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, w granicach działki nr ew. 3230/3 obręb Munina, gmina Jarosław (2011).
 10. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Wydobywanie kopaliny pospolitej w postaci kruszywa naturalnego ze złoża "Ocieka" (2011).
 11. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Wydobywanie kopaliny - iłów ceramiki budowlanej ze złoża "Kolbuszowa - Kupno" z uwzględnieniem przełożenia koryta potoku Górniaka (2012).
 12. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Surochów - Wielobórz" (2012).
 13. Opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla złoża "Wysock III" (2012).
 14. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Wydobywanie torfu i piasku ze złóż "Ożanna" i "Rzuchów” (2012).
 15. Karta informacyjna przedsięwzięcia: Wydobywanie surowca gliniastego do produkcji cegły palonej ze złoża "Trześń-Łabuda III" (2013).
 16. Karta informacyjna przedsięwzięcia: polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złóż w rejonie miejscowości Wietlin i Wysocko gmina: Laszki, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie (2013).
 17. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kruszywa naturalnego ze złóż w rejonie miejscowości Wietlin i Wysocko (2013).
 18. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" (2013).
 19. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego w rejonie Kiełkowa (2014).
 20. Karta informacyjna przedsięwzięcia: Kontynuowanie wydobywania piasku ze złoża "Sokołów Małopolski – Miazga" w poszerzonych granicach (2014).
 21. Karta informacyjna przedsięwzięcia: Wydobywanie surowca gliniastego do produkcji cegły palonej ze złoża "Trześń-Łabuda II" (2015).
 22. Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na chowie jesiotrów konsumpcyjnych i produkcji ikry na kawior w projektowanym obiekcie Podlesiu, gmina: Grodzisko Dolne, powiat: leżajski, województwo: podkarpackie (2015).
 23. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Wydobywanie piasku ze złoża w granicach działki 424 obręb ewidencyjny Nr 0009 Wietlin Wieś (2015).

 

Operaty wodnoprawne

 1. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków z Bazy Północ Kopalni Siarki "Jeziórko" (2004).
 2. Operat wodnoprawny na przerzut wody z Wisły w celu zwiększenia zasobów wodnych zbiornika "Machów" (2004).
 3. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków z KSJ –Baza Północ do rz. Żupawki (2004).
 4. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z rekultywowanych terenów Kopalni Siarki "Grzybów" (2005).
 5. Operat wodnoprawny dla Kopalni Siarki "Machów" (2005).
 6. Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Żupawki wód z odwodnienia pola eksploatacyjnego nr XX W Kopalni Siarki "Jeziórko" (2005) .
 7. Operat wodnoprawny na wprowadzenie ścieków ze składowiska zużytej płuczki wiertniczej (kwatera II) do Cieku od Pliskowoli (Rowu Północnego) w Kopalni Siarki "Osiek" (2008).
 8. Operat wodnoprawny na przebudowę rowu melioracyjnego i wykonanie dwóch przepustów na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Tarnobrzegu (2010).
 9. Operat wodnoprawny: wydobywanie kopaliny pospolitej w postaci kruszywa naturalnego ze złoża "Munina I - A" w miejscowości Munina (2011).
 10. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie projektowanej elektrociepłowni na działce o numerze ewidencyjnym 630/37, miejscowość: Chałupki Dębniańskie, gmina: Leżajsk, powiat: leżajski, województwo: podkarpackie (2013).
 11. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód ze zbiornika wodnego utworzonego w wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" do kanału otwartego w km 4+780 uchodzącego do rzeki Wisły w km 249+300 (2013).

 12. Operat wodnoprawny na likwidację studni głębinowej na działce 247/138 w Radomiu przy ul. Kozienickiej 97 (2013).
 13. Operat wodnoprawny na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Surochów - Wielobórz" oraz wykonywanie innych robót związanych z wydobywaniem kruszywa na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki San (2013).
 14. Operat wodnoprawny na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Tryńcza-Gaweł" oraz wykonanie innych robót związanych z wydobywaniem kruszywa na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok (2013).
 15. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika nr 16 i odwodnienie wykopu w trakcie jego wykonywania na rekultywowanych terenach Kopalni Siarki "Jeziórko" (2014).
 16. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód ze zbiornika wodnego utworzonego w wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" do Kanału Piaseczno w km 4+780 (2014).
 17. Operat wodnoprawny na wykonanie w wyrobisku "Ocieka" urządzeń wodnych (2014).

 

Programy i projekty rekultywacji

 1. Program rekultywacji terenów pogórniczych i likwidacji infrastruktury przemysłowej oraz projekty techniczne rekultywacji i likwidacji byłej kopalni siarki "Basznia" (2001, 2002).
 2. Projekty techniczne rekultywacji pól poeksploatacyjnych Kopalni Siarki "Jeziórko" (1999, 2001, 2002).
 3. Projekt techniczny prac zabezpieczających i rekultywacji wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" (2006).
 4. Projekt rekultywacji zbiornika retencyjnego nr 1 w Nagnajowie (2006).
 5. Projekt budowlany zbiornika wodnego na polu poeksploatacyjnym nr XX-W w Kopalni Siarki "Jeziórko" gm. Grębów (2006).
 6. Projekty rekultywacji strefy Z-II i strefy Z-VIB w Kopalni Siarki "Jeziórko" (2006).
 7. Projekt rekultywacji i zagospodarowania gruntów po zakończeniu eksploatacji złoża łupka menilitowego "Niechobrz I" w m. Niechorz, gm. Boguchwała, powiat rzeszowski (2007).
 8. Projekt techniczny rekultywacji pola górniczego w Kopalni Siarki "Osiek" obejmujący rejon byłych sterowni A-1, A-2 (2007).
 9. Projekty rekultywacji strefy Z-III, strefy Z-VIII w Kopalni Siarki "Jeziórko" (2007,2008).
 10. Projekt rekultywacji terenów po Cukrowni Lublin (2009).
 11. Udział przy opracowaniu Koncepcji oraz dokumentacji likwidacji i rekultywacji klarownika nr 2 w Kopalni Siarki "Machów" S.A. w Tarnobrzegu. Etap I. Opracowanie założeń koncepcyjnych likwidacji i rekultywacji klarownika nr 2 (2011).
 12. Projekty techniczne rekultywacji rejonów nr 2, 3, 4 i 5 w Kopalni Siarki "Osiek" (2012).
 13. Projekt rekultywacji terenu po wyrobiskach piasku w granicach działki gminnej nr ew. 1548/1 w Baranowie Sandomierskim
 14. Techniczny projekt rekultywacji wyrobiska "Ocieka" (2014).
 15. Projekt rekultywacji miejsca poboru piasku w narożniku północno-wschodnim wyrobiska Kopalni Siarki "Machów" (2015).

 

 

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie 15 822 97 67, +48 604 105 867